فایبرسمنت فایبرسمنت برد تولید کننده فایبرسمنت فایبرسمنت ایرانی لیست قیمت فایبرسمنت قیمت فایبرسمنت سمنت بورد سمنت برد فروش فایبرسمنت فروش فایبرسمنت نمای فایبر سمنت سمنت برد طرح چوب


صفحات آغازین

1-11

-------

چکیدة مقاله
دریافت مقاله

جایگاه نمادین رنگ در ادبیات پایداری فارسی و عربی

13-31

صابره ساوشی و محمّد خسروی

چکیدة مقاله
دریافت مقاله

تاریخ بیهقی و فوتوریسم

33-46

یدالله نصراللهی و شبنم وهاب زاده

چکیدة مقاله
دریافت مقاله

گفتاری درباره ترجمه شعر بر اساس تحلیلی از ترجمه روسی غزلی از حافظ شیرازی

47 - 63

مهنوش اسکندری و علی سعیدی

چکیدة مقاله
دریافت مقاله

بررسی تطبیقی شعر قاصدک اخوان ثالث و ساعی البرید بلند الحیدری

65 - 83

حیدر محلاتی

چکیدة مقاله
دریافت مقاله

بررسی تطبیقی مضامین مشترک داستان های جبران خلیل جبران و صادق هدایت

85 - 102

قاسم مختاری و فاطمه خیراتی

چکیدة مقاله
دریافت مقاله

نقد تطبیقی چند مولفه پسامدرن در رمان اسفار کاتبان از ابوتراب خسروی و الفراسته الزرقاء از ربیع جابر

103 - 127

مصطفی شریفی ابنوی

چکیدة مقاله
دریافت مقاله

بررسی تطبیقی بنمایه های ادبیات پایداری در شعر علی فوده و سپیده کاشانی

129 - 156

حدیثه متولی، نرگس لرستانی و مسعود باوان پوری

چکیدة مقاله
دریافت مقاله

صفحات پایانی

157 - 172

-------

چکیدة مقاله
دریافت مقاله